Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

 

-för den ideella föreningen Älmhult Simsällskap med hemort i Älmhults

kommun, bildad 1936 

 

Antagna vid årsmöte 20080317

Korrigerade Årsmöte 20130319

Korrigerade Årsmöte 20150427

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.)

 

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör

en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet

idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp

till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga

idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och

ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och

hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den

hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande

medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl

fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska

och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven

idrottsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika

samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin

verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva simsport, med primär inriktning på simning.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

 

 • skapa en framgångsrik verksamhet där simmare på alla nivåer ges utmärkta

förutsättningar till idrottslig och social utveckling.

 

 • erbjuda en miljö där mästare kan frodas.

 

 • erbjuda attraktiva alternativ för dem som inte vill göra en elitsatsning och vi skall

erbjuda en utmärkt barnverksamhet där simningens grunder lärs ut. 

 

 • skapa en verksamhet som de aktiva medlemmarna, de ideellt arbetande och den

anställda personalen trivs i.

 

 • vara en förebild för andra föreningar.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drog- och dopningfri idrott.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Simförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF, Smålands Idrottsförbund)

inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande

specialidrottsdistriktsförbund (SDF, Smålands Simförbund) inom det SF-distrikt där

föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och

beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

På begäran av riksidrottsstyrelsen, RS eller vederbörande SF-, SDF- eller

DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande

samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av kassör och

ordförande gemensamt eller var för sig.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari

t.o.m. den 31 december.

 

 

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande

fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning

av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna

skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna

röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet

avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall

användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens

handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Företrädesvis till en eventuell efterkommande simförening.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,

samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart

tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer

att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta

för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet

skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt

reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår får anses ha

begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att

personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat

att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet

eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad

uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela

medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid,

minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att

medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad

medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen

för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den

berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
 • föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
 • bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
 • upplösning av föreningen förutom eget konto,
 • skall betala medlemsavgift senast 30 dagar efter mottagen avi samt de övriga
 • avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller,

om denna så bestämt, av berört ansvarsområde.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars

månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna,

eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista

anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om

stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess

medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, styrelsens förslag

och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa

handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt äger varje medlem, som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot föreningen,

från och med det kalenderår under vilket medlem uppnår 15 års ålder.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med minst 5 röstberättigade medlemmar närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning

alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller

relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit

högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig

till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften

av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör

lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare

inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
  1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 2. Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 4. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. 2 eller 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
  3. 2 eller 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  4. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av

ett år; om ordinarie antal ledamöter är 7 behöver inga suppleanter väljas eftersom stadgarna säger att styrelsen ska bestå av minst 5 personer

e) 1 revisor för en tid av ett år, jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

f) 2)ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande och sammankallande; 

 1. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får

inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av

föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas

skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa

sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag

till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar

före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med

förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad

som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och minst två ledamöter valda av årsmötet.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid

utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade

medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och

styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse

senast 1 vecka före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av
kvinnor och män. Antalet styrelseledamöter ska vara minst fem.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar

för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara

för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas

intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens

förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen

bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice

ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av

arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna

uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett

betryggande sätt,

 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 • delegera till kanslist att föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna
 • betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att förening söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
 • räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
 • kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom
 • skatte- och avgiftsområdet,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens
 • byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på
 • ett betryggande sätt.

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter

har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet

ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens

samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall

sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden

och godkännas vid nästföljande styrelsemöte. Avvikande mening skall antecknas till

protokollet.

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av

ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall

fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

TVIST

 

29 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan

tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s

stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande

kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för

kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive

kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 

 

Bilaga

Bra i idrott och bra idrott

(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995)

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl

fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt

 

Fysisk utveckling

Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och

utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar

kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i

vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara

kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har

på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

 

Psykisk utveckling

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och

spontanitet, vi trivs och mår bra.

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och

spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa

våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål

skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå

detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter

medverkar till barns allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta

varje dag - i skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet.

 

Social utveckling

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl

att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social

gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över

generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva

vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i

förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som

vill.

 

Kulturell utveckling

Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark

attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är

utövarna av stort värde för barn och ungdomar.

På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet

bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten.

Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.

 

Det finns således mycket som är bra med idrotten...

Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt

att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt

utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och

önskemål.

Demokrati

Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter

sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar,

oavsett ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig

del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje människa kan påverka

genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt

uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.

 

Fostran

Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi

ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt

sätt. Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera

varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och

stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär

vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och

nedbrytande, t ex användandet av droger.

 

Jämställdhet

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är

lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan

könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att

utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett

likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom

idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar

som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män

kan medverka.

 

Rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att

tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en

konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid

sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott också avstånd från och arbetar aktivt

mot användandet av förbjudna preparat - doping - för att uppnå bättre resultat.

 

Förebygga skador

När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt

bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare

och ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.

 

Sund ekonomi

Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang

och inom vissa massmedialt exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda

principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.

 

Respekt för andra

Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och

etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för

andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna.

Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera

nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion

kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera

och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och

rasism.

 

Ideellt engagemang

I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva

verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett

mervärde. Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra

barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället.

Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens

kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges

möjlighet till utveckling.

 

Miljömedvetenhet

Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn.

Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och

ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt

anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter

använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här har vi mot bakgrund av bl.a.

allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.

Uppdaterad: 2016-03-14 11:47
Skribent: Annika Johnsson

Postadress:
Älmhults SS - Simidrott
Pontus Haglund, Svanstigen 8
34335 Älmhult

Besöksadress:
Haganäsanläggningen, Ö.Esplanaden
34323 Älmhult

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info